top of page

เจ้าแมลงวันวายร้าย….มาสู่มนุษย์

แมลงวัน….จัดเป็นแมลงที่มีความสำคัญที่ก่อปัญหาอย่างมากในทางการแพทย์ เป็นแมลงพาหะที่ใกล้ชิดกับมนุษย์มากที่สุด ก่อให้เกิดความรำคาญในการใช้ชิวิตอย่างมาก ปัญหาแมลงวันไม่ใช่ก่อให้เกิดความรำคาญในชีวิตประจำวันเท่านั้น แต่แมลงวันยังนำโ