สายวิชาการ
My photo 17.jpg

Ph.D.   Insect Molecular Genetics Lincoln University , นิวซีแลนด์

วท.ม.   เกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

วท.บ.  เกษตรศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

หัวหน้าสาขากีฏวิทยา

ยุพา หาญบุญทรง

ศาสตราจารย์ ดร.

Prof. Dr.Yupa Hanboonsong

IMG_5591 2_แก้ไข.jpg

- Ph.D. (Systematics Entomology) Massey University, New Zealand,

- M.Sc. (Entomology) Kasetsart University

- B.Sc. (Agriculture) Khon Kaen University 

อาจารย์ประจำสาขากีฏวิทยา

ดวงรัตน์ ธงภักดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

Asst.Prof. Dr.Duangrat Thongpak

3_แก้ไข.jpg

- Ph.D. (Agriculture) Christian-Albrechts-University of Kiel

- M.Sc. (Entomology) Saga University

- B.Sc. (Agriculture) Khon Kaen University

อาจารย์ประจำสาขากีฏวิทยา

ประกายจันทร์ นิ่มกิ่งรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

Asst. Prof. Dr.Prakaijan Nimkingrat

muitaslinda

@hotmail.com

- Ph.D. (Entomology) National Chung Hsing University

- M.Sc. (Entomology) Khon Kaen University

- B.Sc. (Agriculture) Khon Kaen University

อาจารย์ประจำสาขากีฏวิทยา

ยุวธิดา ศรีพลแท่น

อาจารย์ ดร.

Dr.Yuwatida Sripontan

- วท.บ. (วิทยาศาสตรบัณฑิต) สาขา เกษตรศาสตร์ วิชาเอก โรคพืชวิทยา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- วท.ม. (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต) กีฏวิทยา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- Ph.D. (Doctor of Philosophy)  Ecosystem diversity University of Pierre and Marie Curie  ฝรั่งเศส

นักวิชาการเกษตร

ชำนาญการพิเศษ

ชุตินันท์ ชูสาย

ดร.

Dr.Chutinan Choosai

- วท.บ. (ชีววิทยา) B.Sc. (Biology)  ม.ขอนแก่น ประเทศไทย Khon Kaen University​

- ปร.ด. (ชีววิทยา) Ph.D. (Biology) ม.มหิดล ประเทศไทย Mahidol University

อาจารย์ประจำสาขากีฏวิทยา

อุบล ตังควานิช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

Asst. Prof. Dr.Ubon Tangkawanit

IMG_5607_แก้ไข_แก้ไข_แก้ไข.jpg

- Ph.D. (Entomology) Kasetsart University

- M.Sc. (Entomology) Kasetsart University

- B.Sc. (Biology) Chulalongkorn University

อาจารย์ประจำสาขากีฏวิทยา

วิถี เหมือนวอน

อาจารย์ ดร.

Dr.Vithee Muenworn

- Ph.D. (Zoology) Chulalongkorn University

- M.Sc. (Zoology) Chulalongkorn University

- B.Sc. (Biology) Chulalongkorn University

อาจารย์ประจำสาขากีฏวิทยา

นรินทร์ ชมภูพวง

อาจารย์ ดร.

Dr.Narin Chomphuphuang

สายสนับสนุน
102737 (1).jpg

.

ธุรการสาขากีฏวิทยา

นางบุญทวี พิมพ์ศรี

160048.jpg

.

พนักงานห้องปฏิบัติการ

นาย คำปัน เมืองซอง

103455_แก้ไข.jpg

.

พนักงานห้องปฏิบัติการ

นางสาว สงกรานต์ วรรณพติ

© 2019 by Entomology KKU Proudly created Narin Chomphuphuang