top of page

หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขากีฏวิทยาที่เกี่ยวข้อง

- อนุกรมวิธานของแมลง (Systematic Entomology)

- สัณฐานวิทยาของแมลง (Insect Morphology)

- นิเวศวิทยาของแมลง (Insect Ecology)

- การจัดการศัตรูพืช (Pest Management)

- กีฏวิทยาอุตสาหกรรม (Industrial Entomology) 

- กีฏวิทยาทางการแพทย์และสัตวแพทย์
(Medical and Veterinary Entomology)

- การควบคุมแมลงโดยชีววิธี (Biological Control)

- วิทยาเห็บไร (Acarology)

- แมงมุมวิทยา (Arachnology)

เกี่ยวกับเรา

เดิมภาควิชากีฏวิทยาเป็นสาขาที่สังกัดอยู่ในภาควิชาอารักขาพืช ซึ่งเริ่มก่อตั้งมาพร้อมกับ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปี พ.ศ. 2507 รับผิดชอบในการสอนวิชาพื้นฐาน คือ วิชากีฏวิทยาเบื้องต้น เริ่มเปิดรับนักศึกษาวิชาเอกอารักขาพืช ระดับปริญญาตรีรุ่นแรก เมื่อปี พ.ศ. 2518 และเปลี่ยนภาควิชาอารักขาพืช เป็น ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช พ.ศ. 2521 ต่อมาในปี พ.ศ. 2532 ได้แยกออกมาเป็นภาควิชากีฏวิทยา และภาควิชาโรคพืชวิทยา และในปีเดียวกัน ภาควิชากีฏวิทยาก็ได้เปิดหลักสูตรระดับปริญญาโทและเปิดรับนักศึกษาปริญญาโทรุ่นแรก ตั้งแต่ปีการศึกษา 2532 เป็นต้นมา

bottom of page