top of page

แมลง อาหารแห่งอนาคต

ศ.ดร.ยุพา หาญบุญทรง

Prof. Dr.Yupa Hanboonsong

Education

Ph.D.   Insect Molecular Genetics Lincoln University , นิวซีแลนด์

วท.ม.   เกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

วท.บ.  เกษตรศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

Areas of Expertise

- อนุกรมวิธานของแมลง (Systematic Entomology)

- กีฏวิทยาอุตสาหกรรม (Industrial Entomology)

Publications

 • จริยา รอดดี และยุพา หาญบุญทรง. 2561. ระยะเวลาการบ่มและเพิ่มปริมาณเชื้อที่เหมาะสมต่อการถ่ายทอดเชื้อไฟโตพลาสมาสาเหตุของโรคใบขาวอ้อยของเพลี้ยจักจั่นพาหะ. . แก่นเกษตร. [No.4508]

 • ชุตินันท์ ชูสาย, อนันต์ วงเจริญ และ ยุพา หาญบุญทรง 2561. การศึกษาความเสียหายและลักษณะการเข้าทำลายของปลวกในต้นยางพารา จังหวัดขอนแก่น. แก่นเกษตร (พิเศษ) . [No.4620]

 • นิศา สุนทร และ ยุพา หาญบุญทรง 2561. ลักษณะรูปร่างสัณฐานของอ้อยและสายพันธุ์อ้อยที่มีผลต่อ การเจริญเติบโตของแมลงพาหะ (Matsumuratettix hiroglyphicus (Matsumura))โรคใบขาวอ้อย . แก่นเกษตร. [No.4613]

 • วิสุดา วรชัย และ ยุพา หาญบุญทรง 2561. การคัดเลือกพันธุ์อ้อยทนทานต่อแมลงพาหะ Matsumuratettix hiroglyphicus (Matsumura) สาเหตุโรคใบขาวอ้อยในสภาพโรงเรือน. . แก่นเกษตร. [No.4611]

 • ศักดิ์ชัย คุณมี และ ยุพา หาญบุญทรง 2561. การใช้สารฆ่าแมลงที่เหมาะสมต่อช่วงอายุอ้อยเพื่อการ ป้องกันแมลงพาหะ Matsumuratettix hiroglyphicus (Matsumura) นำโรคใบขาวอ้อย. . แก่นเกษตร. [No.4614]

 • AFTON HALLORAN*, NANNA ROOS* AND YUPA HANBOONSONG 2560. Cricket farming as a livelihood strategy in Thailand. The Geographical Journal. [No.3900]

 • Halloran, A., Hanboonsong Y., Roos N. and Bruun, S. 2560. Life cycle assessment of cricket farming in north-eastern Thailand. . Journal of Cleaner Production. [No.4081]

 • Hanboonsong Y. and Y. Kobori. 2560. Effects of selected insecticides on Matsumuratettix hiroglyphicus (Matsumura), a vector of sugarcane white leaf disease, and on two natural enemies of the sugarcane stem borer in sugarcane fields. . Sugar Tech Doi:10.1007/s12355-017-0516-8. [No.4053]

 • Roddee J., Y. Kobori, and Y. Hanboonsong 2560. Multiplication and Distribution of Sugarcane White Leaf Phytoplasma Transmitted by the Leafhopper, Matsumuratettix hiroglyphicus (Matsumura) (Hemiptera: Cicadellidae), in Infected Sugarcane. . Sugar Tech.. [No.4439]

 • Roddee, J., Y. Kobori, H. Yorozuya and Y. Hanboonsong.* 2560. Characterization of direct current electrical penetration graph waveforms and correlation with the probing behavior of Matsumuratettix hiroglyphicus, the Insect vector of sugarcane white leaf phytoplasma. . Journal of Economic Entomology . [No.4054]

 • Youichi Kobori and Yupa Hanboonsong 2560. Effect of temperature on the development and reproduction of the sugarcane white leaf insect vector, Matsumuratettix hiroglyphicus (Matsumura) (Hemiptera: Cicadellidae). Journal of Asia-Pacific Entomology . [No.4030]

 • Halloran A., Roos N., Flore R. and Hanboonsong Y. 2559. The development of the edible cricket industry in Thailand. . Journal of Insects as Food and Feed. [No.3729]

 • จุรีมาศ วังคีรี, ยุพา หาญบุญทรง 2559. บทบาทของแบคทีเรียร่วมอาศัยในแมลง และแนวทางการประยุกต์ใช้เพื่อการควบคุมแมลงศัตรู. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี . [No.3733]

 • ยุพา หาญบุญทรง และ ทนุธรรม บุญฉิม 2559. พฤติกรรมการเคลื่อนที่ของเพลี้ยจักจั่นพาหะน􀃎ำโรคใบขาวอ้อย. วรสารแก่นเกษตร. [No.3731]

 • วรากร ภู่หนู และ ยุพา หาญบุญทรง 2559. ประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงต่อเพลี้ยจักจั่นพาหะโรคใบขาวอ้อย. วรสาร แก่นเกษตร 44 ฉบับพิเศษ 1 : (2559). . [No.3730]

 • Chiranan Rattanabunta and Yupa Hanboonsong 2558. Sugarcane White Leaf Disease Incidences and Population Dynamic of Leafhopper Insect Vectors in Sugarcane Plantations in Northeast Thailand. Pakistan Journal of Biological Sciences. [No.3449]

 • Halloran, A., Vantomme, P., Hanboonsong, Y., Ekesi, S 2558. Regulating entomophagy: the challenge of addressing food security, conservation, and the erosion of traditional food culture. Food Security. [No.3152]

 • Itsarapong Voraphab, Yupa Hanboonsong, Youichi Kobori, Hiroaki Ikeda, Takeshi Osawa 2558. Insect species recorded in sugarcane fields of Khon Kaen Province, Thailand, over three seasons in 2012. . Ecological research. [No.3443]

 • Wirote KHLIBSUWAN, Yupa HANBOONSONG and Krirk PANNANGPETCH 2558. A degree-day simulation model for the population dynamics of the brown plant hopper, Nilaparvata lugens Stal. (Homoptera: Delphacidae). 2nd international symposium on agriculture technology july 1-3, 2015 pattaya thailand. [No.3213]

 • Patrick Durst , Yupa Hanboonsong 2557. SMALL-SCALE PRODUCTION OF EDIBLE INSECTS FOR ENHANCED FOOD SECURITY AND RURAL DEVELOPMENT: EXPERIENCE FROM THAILAND AND LAOS. International Conference on INSECTS TO FEED THE WORLD Wageningen, The Netherlands 14-17 May 2014 . [No.2864]

 • Thipayang N, Benjamas N, Hanboonsong Y 2557. Improving feature extraction using Part Separating algorithm : Case study forinsect identification of Order Lepidoptera. Knowledge and Smart Technology (KST), 2014 6th International Conference 30-31 Jan 2014. [No.2703]

 • Yupa Hanboonsong , Patrick Durst 2557. Edible Insect in Lao PDR: Building on Tradition to Enhance Food Security. FAO. [No.2861]

 • สุกฤตา อนุตระกูลชัย สมสมร แก้วบริสุทธิ์ ยุพา หาญบุญทรง 2557. การลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าการเลี้ยงจิ้งหรีดบ้าน. แก่นเกษตร 42 (3) . [No.2862]

 • Alan l. yen, Yupa Hanboonsong and Arnold van Huis 2556. The role of edible insects in human recreation and tourism . The Management of Insects in Recreation and Tourism, ed. Raynald Harvey Lemelin. Published by Cambridge University Press. © Cambridge University Press 2013.. [No.2044]

 • Wirote Khlibsuwan1 Yupa Hanboonsong1 and Krirk Pannangpetch 2556. A degree-day simulation model for the population dynamics of the brown plant hopper, Nilaparvata lugens STAL. (Homoptera: Delphacidae). submitted to Entomologia Experimentalis et Applicata . [No.2369]

 • Yupa Hanboonsong, Tasanee Jamjanya, Patrick B. Durst 2556. Six-legged Livestock: edible insect farming, collecting and marketing in Thailand. Food and Agriculture Organization of the United Nations. [No.2043]

 • ประกายจันทร์ นิ่มกิ่งรัตน์ นุชรีย์ ศิริ ยุพา หาญบุญทรง 2556. การทดสอบวิธี Hemocyte aggregation เพื่อใช้ตรวจสอบการเบียนของแตนเบียนหนอน Cotesia flavipes (Cameron) ในหนอนกอที่เข้าทำลายอ้อย. การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 11. [No.2506]

 • วิโรจน์ ขลิบสุวรรณ1 ยุพา หาญบุญทรง1 เกริก ปั้นเหน่งเพชร1 และ วันทนา ศรีรัตนศักดิ์3 2556. แบบจำลองสถานการณ์ของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล Simulation model of brown planthopper, Nilaparvata lugens STAL. (Homoptera: Delphacidae) . ประชุมอารักขาพืช 11. [No.2463]

 • วิโรจน์ ขลิบสุวรรณ ยุพา หาญบุญทรง เกริก ปั้นเหน่งเพชร 2556. แบบจำลองสถาณการณ์ของเพลี้ยกระโดสีน้ำตาล . แก่นเกษตร ปีที่42 ฉบับที่2 เม.ย.-มิ.ย.2557. [No.2625]

 • Mu Mu Thein, Youichi Kobori and Yupa Hanboonsong 2555. Color preference and flight ability of the sugarcane white leaf insect vector, Matsumuratettix hiroglyphicus (Matsumura) (Homoptera: Cicadellidae). แก่นเกษตร (ฉบับพิเศษ) 40(3): 293-300. [No.2000]

 • Wangkeeree, J., T.A. Miller, and Y. Hanboonsong 2555. Candidates for Symbiotic Control of Sugarcane White Leaf Disease. Appl. Environ. Microbiol. 78(19):6804-6811. [No.2005]

 • จีรนันทรัตนบุญทา ยุพา หาญบุญทรง และวิโรจนขลิบสุวรรณ 2555. แบบจําลองโลจิสติกรีเกรสชั่นเพื่อการพยากรณ การระบาดของโรคใบขาวออย. แก่นเกษตร . [No.3450]

 • จุรีมาศ วังคีรี และ ยุพา หาญบุญทรง 2555. แนวทางการควบคุมโรคใบขาวอ้อยโดยการใช้เชื้อ แบคทีเรียร่วมอาศัย ในแมลงพาหะ. แก่นเกษตร (ฉบับพิเศษ) 40(3): 267-273. [No.2004]

 • จุรีมาศ วังคีรี และ ยุพา หาญบุญทรง 2555. แนวทางการควบคุมโรคใบขาวอ้อยโดยการใช้เชื้อแบคทีเรียร่วมอาศัย ในแมลงพาหะ. วรสารแก่นเกษตร. [No.3732]

 • ชนาณัฐ แก้วมณี ยุพา หาญบุญทรง และทัศนีย์ แจ่มจรรยา. 2555. ของอุณหภูมิต่อแมลงพาหะ Matsumuratettix hiroglyphicus นำโรคใบขาวอ้อย. แก่นเกษตร (ฉบับพิเศษ) 40(3): 274-280. [No.2003]

 • สุกฤตา อนุตระกูลชัย จุรีมาศ วังคีรี และ ยุพา หาญบุญทรง 2555. การทดสอบพืชอาหารเพลี้ยจักจั่น Matsumuratettix hiroglyphicus (Matsumura) พาหะนำโรคใบขาวอ้อย. แก่นเกษตร (ฉบับพิเศษ) 40(3): 281-286. [No.2001]

 • อินปง ศิริภูธร,ยุพา หาญบุญทรง, ไกรเลิศ ทวีกุล, สุภาภรณ์ พวงชมภู 2555. การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตข้าวในสภาพนาปีและนาปรัง. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับบัณฑิตศึกษา. [No.2435]

 • อิสราพงษ์ วรผาบ และ ยุพา หาญบุญทรง 2555. ประชากรแมลงพาหะ (Matsumuratettix hiroglyphicus (Matsumura)) และการเกิดโรคใบขาวอ้อยในระบบการปลูกข้าวไร่ สลับกับอ้อย และระบบปลูกอ้อยเชิงเดี่ยว. แก่นเกษตร (ฉบับพิเศษ) 40(3): 287-292. [No.2007]

 • Kaewmanee, C., and Y. Hanboonsong 2554. Evaluation of the efficiency of various treatments used for sugarcane white leaf phytoplasma control. Bulletin of Insectology vol. 64(Supplement1): S197-S198. [No.2008]

 • Sugai, K., H. Masaoka, K. Penjore, Y. Hanboonsong, M. Nishiguchi, and N. Yamaoka 2554. The time and spatial strategy of Blumeria graminis f. sp. hordei for surviving after failure of first infection. Physiological and Molecular Plant Pathology 74(5-6): 346-350. [No.2015]

 • Thein, M. T. Tasanee , K. Youichi , Y. Hanboonsong 2554. Dispersal of the leafhoppers Matsumuratettix hiroglyphicus and Yamatotettix flavovittatus (Homoptera: Cicadellidae), vectors of sugarcane white leaf disease.. Appl Entomol Zool.47:255-262. [No.2006]

 • Thein, M., T. Jamjanya, and Hanboonsong 2554. Evaluation of colour traps to monitor insect vectors of sugarcane white leaf phytoplasma control. Bulletin of Insectology vol. 64(Supplement1): S117-S118. [No.2009]

 • Wangkeeree, J., T.A. Miller, and Y. Hanboonsong 2554. Predominant bacteria symbionts in the leafhopper Matsumuratettix hiroglyphicus-the vector of sugarcane white leaf phytoplasma. Bulletin of Insectology vol. 64(Supplement1): S215-S216. [No.2010]

 • Choosai, C., P. Jouquet, Y. Hanboonsong, and C. Hartmann corresponding 2553. Effect of earthworms on soil properties and rice production in the rainfed paddy fields of Northeast Thailand. Applied Soil Ecology 45(3): 298-303. [No.2013]

 • Sugai, K., H. Masaoka, K. Penjore, Y. Hanboonsong, M. Nishiguchi, and N. Yamaoka 2553. The time and spatial strategy of Blumeria graminis f. sp. hordei for surviving after failure of first infection. Physiological and Molecular Plant Pathology 74(5-6): 346-350. [No.2011]

 • Choosai, C., Mathieu, J., Hanboonsong, Y. and Jouquet, P 2552. Termite mounds and dykes are biodiversity refuges in paddy fields in north-eastern Thailand . Environmental Conservation 36(1): 71-79. [No.2014]

 • Eriko Yahata, Koreyuki Sugai, Karma Penjore, Yupa Hanboonsong, Yasuhiro Takada,Masamichi Nishiguchi and Naoto Yamaoka 2552. Susceptibility-inducing factor (suppressor) from Blumeria graminis f. sp. hordei has no effect on the primary infection of the fungus . Physiological and Molecular Plant Pathology. [No.2012]

 • Jureemart Wangkeeree, Panida Tewaruxsa, Yupa Hanboonsong 2019. New bacterium symbiont in the bacteriome of the leafhopper Yamatotettix flavovittatus Matsumura. Journal of Asia Pacific Entomology. [No.5136]

 • Roddee J, Kobori Y & Hanboonsong Y. 2018. Multiplication and distribution of sugarcane white leaf phytoplasma transmitted by the leafhopper, Matsumuratettix hiroglyphicus (Matsumura) (Hemiptera: Cicadellidae), in infected sugarcane. Sugar Tech. . [No.4507]

 • Yupa Hanboonsong 2018. Insect vectors and sugarcane white leaf management. I. Sustainable Sugarcane Production eds Priyanka Singh and Ajay Kumar Tiwari. Apple Academic Press. 425 Pages . [No.4878]

 • Yupa Hanboonsong, Wisuda Worachai and Suwanna Niamsanit 2018. Using endophytic bacteria for prevention of the white leaf disease in sugarcane . Proceeding IAPSIT. [No.4612]

 • Hanboonsong, Y., J. Wangkeeree and Y. Kobori. 2016. Integrated management of the vectors of sugarcane white leaf disease in Thailand: an update. . Proceedings of the 29th International Society of Sugar Cane Technologists Congress.Chiang Mai International Exhibition and Convention Centre, Thailand. . [No.4031]

 • Wangkeeree, J. and Y. Hanboonsong 2016. Bacterial symbionts in a leafhopper vector of sugarcane white leaf and their potential use as biocontrol agents. . Proceedings of the 29th International Society of Sugar Cane Technologists Congress. Chiang Mai International Exhibition and Convention Centre, Thailand. . [No.4032]

 • Durst, PB and Hanboonsong, Y 2015. Small-scale production of edible insects for enhanced food security and rural livelihoods: experience from Thailand and Lao People’s Democratic Republic . Journal of Insects for Food and Feed 1(1):25-31. [No.3099]

 • Inpong Siliphouthone, Yapa Hanboonsong, Krailert Taweekul 2012. Assessment of Farmer's Satisfaction and Preference Using Improved Rice Varieties in the Southern Lao PDR. International Journal of Environmental and RuRal Development. [No.2434]

 • Inpong Siliphouthone, Yupa Hanboonsong, Krailerth Taweekul 2012. Application of Logistic Regression Model to Examine the Factors Influencing Farmer's Adoption of Improved Rice Varieties in Southern Lao PDR. Proceedings: 1st ASEAN Plus Three Graduate Research Congress. [No.2433]

 • T. Jamjanya Y. Hanboonsong A. Ratanapan 2009. Aquatic edible insects in Northeast Thailand. The 4th Symposium of the Aquatic Entomology Societies in East Asia (AESEA). [No.234]

 • ยุพา หาญบุญทรง และคณะ 2009. Choosai,C., J. Mathieu, Y. Hanboonsong, and P. jouquet. 2009. Termite mounds and dykes are biodiversity refuges inpaddy fields in north-eastern Thailand. Environmental Conservation 36(1): 71-79. [No.268]

 • Jouquet, P. Hartmann, C. Choosai, C. Hanboonsong, Y. Brunet, D. Montoroi, J.P. 2008. Different effects of earthworms and ants on soil properties of paddy fields in North-East Thailand. Paddy and Water Environment 4:381-386. [No.231]

 • ยุพา หาญบุญทรง และคณะ 2008. Edible Insects and Associated Food Habits in Thailand. Proceedings of Food Agriculture Organization of the United Nations. [No.266]

 • ยุพา หาญบุญทรง และคณะ 2008. Masumoto, K., T. Ochi, and Y. Hanboonsong. 2008. New species of the genus Onthopphagus (Coleoptera: Scarabaeidae) from Thailand, Part 4 descriptions of five new species, revival of a suppressed specific name and seven new distributional records s. Ent. Rev. Japan, 63(2): 155-169. [No.267]

 • Iwai, C.B., Vityakon P, S. Pimthongngam, Y. Hanboonsong, and J. Homchan. 2004. The role of soil biota and biodiversity on soil conservation and sustainable land use in Northeast Thailand. . Participatory strategy for soil and water conservation.. [No.1801]

 • Pimthongngam, S., Hanboonsong, Y., and Iwai, C.B. 2003. Correlation between biodiversity of soil arthropods and its influence on the decomposition of organic matter in forested land.. 29th Congress on Science and Technology of Thailand. [No.1809]

Selected Awards

 • UNESCO 2000 Scientists Awards (2543)

 • นักวิจัยดีเด่นรุ่นกลาง (2556)

 • Distinguished Scientist Award from International Association of Professionals in Sugar and Integrated Yechnology (IAPSIT) 2018 (2561)

bottom of page