top of page

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 

สาขาวิชากีฏวิทยา

ปรัชญาการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เน้นการจัดการศึกษาแบบกระบวนทัศน์ใหม่ (Learning paradigm)

เก็บเกสรจากดอกไม้

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) เป็นหลักสูตรที่มีปรัชญาการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยจัดการศึกษาแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน (Outcome-Based Education, OBE)  มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในเชิงลึก หลักการและทฤษฎีในสาขาวิชากีฏวิทยา มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา และทำวิจัยหรือปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพได้ เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร และสถานการณ์โลก โดยการใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในการศึกษา ให้เกิดการพัฒนาความรู้ใหม่หรือวิธีการปฏิบัติงานใหม่ในสาขาวิชาได้อย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการและวิชาชีพ และมีภาวะผู้นำในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs)

PLO 1 ประยุกต์ใช้หลักการและทฤษฎี สำคัญทางกีฏวิทยา เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาหรือโจทย์วิจัยด้านกีฏวิทยาที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงได้ 

Sub-PLO 1.1 อธิบายหลักการและทฤษฎี สำคัญทางกีฏวิทยา และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้ 

Sub-PLO 1.2 ประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาหรือโจทย์วิจัยด้านกีฏวิทยาที่ซับซ้อนได้ 

Sub-PLO 1.3 เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาศัตรูพืช คน และ สัตว์ และใช้ประโยชน์จากแมลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก 

PLO 2 พัฒนาโจทย์วิจัย วางแผนการทดลอง ดำเนินการวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านกีฏวิทยาโดยคำนึงถึงกฏหมาย จรรยาบรรณ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

Sub-PLO 2.1 ดำเนินการทดลองโดยคำนึงถึงกฏหมาย จรรยาบรรณ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

Sub-PLO 2.2 วิเคราะห์ สังเคราะห์ ปัญหาสำคัญทางกีฏวิทยาที่เกิดขึ้นได้ 

PLO 3 สื่อสารและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางกีฏวิทยาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเลือกใช้เทคโนโลยีในการนำเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

Sub-PLO 3.1 สื่อสารและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางกีฏวิทยาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

Sub-PLO 3.2 เลือกใช้เทคโนโลยีในการนำเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

PLO 4 สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ทั้งบทบาทผู้นำและผู้ร่วมงาน และมีทักษะการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 

Sub-PLO 4.1 สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ทั้งบทบาทผู้นำและผู้ร่วมงาน 

Sub-PLO 4.2 มีทักษะการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง          

เพิ่มหัวเรื่อง.png
bottom of page