top of page

อบรม ความรู้เกี่ยวกับและการสตัฟฟ์แมลงเบื้องต้น ในโครงการกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์

ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เชิญ ศาสตราจารย์ ดร. ยุพา หาญบุญทรง ดร. ชุตินันท์ ชูสาย และ ดร. นรินทร์ ชมภูพวง ผู้เชี่ยวชาญจากกีฏวิทยา และนักศึกษาสาขากีฏวิทยา จำนวน 23 คน เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับแมลงและการสตัฟฟ์แมลงเบื้องต้น ในโครงการกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 2 วัน 1 คืน (Two-day camp) แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 4 และปีที่ 5 ของโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 73 คน ในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนักเรียนได้เรียนรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแมลง และได้ฝึกทักษะการเซตแมลง ซึ่งเป็นทักษะทางวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยาที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของนักเรียนต่อไปในอนาคต
ดู 121 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Bình luận


bottom of page