top of page

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ยุพา หาญบุญทรง

สาขากีฏวิทยาและโรคพืชวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ

ศาสตราจารย์ยุพา หาญบุญทรง ในโอกาสได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับบุคคลภายในมหาวิทยาลัยด้านสร้างผลงานทางวิชาการดู 24 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page