กีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มข. แสดงผลงานวิจัยแมลงโปรตีน รัฐมนตรี อว. และผู้บริหาร

วันที่ 10 ตุลาคม 2563 ศาสตราจารย์พิเศษเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วยศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงฯ ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงฯ และคณะผู้บริหารกระทรวง อว. ลงพื้นที่มอบนโยบายและหารือเชิงนโยบายร่วมกับ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

พร้อมกันนี้ ศาสตราจารย์ยุพา หาญบุญทรง หัวหน้าโครงการและคณะทำงานวิจัยโรงเรือนต้นแบบผลิตแมลงโปรตีน ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ สาขาว