top of page

กีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มข. แสดงผลงานวิจัยแมลงโปรตีน รัฐมนตรี อว. และผู้บริหาร

วันที่ 10 ตุลาคม 2563 ศาสตราจารย์พิเศษเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วยศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงฯ ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงฯ และคณะผู้บริหารกระทรวง อว. ลงพื้นที่มอบนโยบายและหารือเชิงนโยบายร่วมกับ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

พร้อมกันนี้ ศาสตราจารย์ยุพา หาญบุญทรง หัวหน้าโครงการและคณะทำงานวิจัยโรงเรือนต้นแบบผลิตแมลงโปรตีน ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชากีฏวิทยา และบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) จัดแสดงผลงานวิจัยจากแมลงโปรตีน (Black Soldier Fly: BSF) และผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากแมลงโปรตีน อาทิเช่น ผงโปรตีนแมลง (BSF meal) ดักแด้แมลงโปรตีนอบแห้ง น้ำมันสกัดจากแมลงโปรตีน และปุ๋ยแมลงโปรตีน เป็นต้น ที่สามารถต่อยอดให้เกิดการใช้ประโยชน์ในระดับอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก เนื่องจากเป็นแมลงโปรตีน BSF ที่นำมาใช้ประโยชน์ในการขจัดขยะอินทรีย์ ช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องขยะ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสามารถเพิ่มมูลค่า โดยแมลงโปรตีน มีประสิทธิภาพที่ดีในการเปลี่ยนชีวมวลจาก bio-waste ให้เป็นโปรตีนที่มีคุณภาพสูง สำหรับเป็นวัตถุดิบทางเลือกโปรตีนในการผลิตอาหารสัตว์ และมีโภชนสารที่มีประโยชน์อื่นๆ สามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สารผสมอาหาร (food ingredient) อาหารเสริมสุขภาพ (functional food) และอาหารเสริมภูมิคุ้มกัน (probiotics) และเวชสำอางได้

นอกจากนี้ โครงการพัฒนาการผลิตและใช้โปรตีนจากแมลงเพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งภายใต้งานวิจัยโรงเรือนต้นแบบผลิตแมลงโปรตีน ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ ณ หมวดแมลงอุตสาหกรรม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับอนุมัติจาก ครม. เป็นจำนวนเงินมากกว่า 15 ล้านบาท ให้ดำเนินโครงการ ลดต้นทุนเกษตรกรในการใช้แมลงโปรตีนสำหรับปศุสัตว์และบ่มเพาะสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ (start up) ให้แก่บัณฑิตจบใหม่และเกษตรกร เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563

ดู 429 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Yorumlar


bottom of page