top of page

กีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมจัดฝึกอบรมเพื่อยกระดับการเลี้ยง “จิ้งหรีด” กับสำนักงานปศุสัตว์

กีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมจัดฝึกอบรมเพื่อยกระดับการเลี้ยง “จิ้งหรีด” กับสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดขอนแก่น


สาขาวิชากีฏวิทยา โดยศาสตราจารย์ ดร. ยุพา หาญบุญทรง และ ดร. ชุตินันท์ ชูสาย ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดขอนแก่น จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจิ้งหรีดเชิงพาณิชย์แบบครบวงจรเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการเลี้ยงจิ้งหรีดเชิงพาณิชย์ และหลักสูตรการยกระดับการเลี้ยงจิ้งหรีดสู่มาตรฐานการปฏิบัติการเกษตรที่ดี ให้แก่เกษตรกรเป้าหมายในพื้นที่ 24 อำเภอ ของจังหวัดขอนแก่น จำนวน 4 รุ่น รวมทั้งหมด 550 ราย ได้แก่ รุ่นที่ 1 วันที่ 16 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมเมเจอร์แกรนด์ อำเภอชุมแพ รุ่นที่ 2 วันที่ 17 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมืองขอนแก่น รุ่นที่ 3 วันที่ 18 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมอินภาวา อำเภอบ้านไผ่ และรุ่นที่ 4 วันที่ 23 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งสาขากีฏวิทยา โดย ผศ ดร ทัศนีย์ แจ่มจรรยา ได้ริเริ่มส่งเสริมการทำฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีดในประเทศไทย มามากกว่า 20 ปี แต่การพัฒนาการเลี้ยงจิ้งหรีดในเชิงพาณิชย์สู่มาตรฐานการปฏิบัติการเกษตรที่ดี เกิดขึ้นไม่นาน โดย ศาสตราจารย์ยุพา หาญบุญทรง ได้จัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติการเกษตรที่ดีในการเลี้ยงจิ้งหรีดทั้งในส่วนของประเทศไทยและมาตรฐานสากล (ปี พศ. 2563) การจัดฝึกอบรมครั้งนี้จึงได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเป็นจำนวนมาก
ดู 169 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page