top of page

กีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดแสดงนิทรรศการ “แมลงโปรตีน” ในเทศกาลงานวันหอมมะลิโลก ครั้งที่ 20

วันที่ 21-24 ธันวาคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร. ยุพา หาญบุญทรง หัวหน้าโครงการ ดร. ชุตินันท์ ชูสาย และคณะทำงานโครงการพัฒนาการผลิตและใช้โปรตีนจากแมลงเพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 เพื่อลดต้นทุนเกษตรกรในการใช้แมลงโปรตีนสำหรับปศุสัตว์และบ่มเพาะสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ (start up) ให้แก่บัณฑิตจบใหม่ ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งภายใต้งานวิจัยโรงเรือนต้นแบบผลิตแมลงอุตสาหกรรม ปัจจุบันตั้งอยู่ ณ หมวดแมลงอุตสาหกรรม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญและสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ให้จัดแสดงนิทรรศการแมลงโปรตีนให้ความรู้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด แขกผู้มีเกียรติ และประชาชน ในเทศกาลงานวันหอมมะลิโลกครั้งที่ 20 ณ มณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยนิทรรศการได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงแมลงโปรตีน (Black Soldier Fly:Hermetia illucens L.) และผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากแมลงโปรตีน อาทิเช่น ผงโปรตีนแมลง (BSF meal) ดักแด้แมลงโปรตีนอบแห้ง น้ำมันสกัดจากแมลงโปรตีน และมูลอินทรีย์คุณภาพสูงจากแมลงโปรตีน เป็นต้น โดยแมลงโปรตีน นำมาใช้ประโยชน์ในการขจัดขยะอินทรีย์ ช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องขยะ และสิ่งแวดล้อม มีประสิทธิภาพที่ดีในการเปลี่ยนชีวมวลจากขยะอินทรีย์ (bio-waste) ให้เป็นโปรตีนที่มีคุณภาพสูง สำหรับเป็นวัตถุดิบทางเลือกโปรตีนในการผลิตอาหารสัตว์ และมีโภชนสารที่มีประโยชน์อื่นๆ ที่สามารถต่อยอดให้เกิดการใช้ประโยชน์ในระดับอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ ซึ่งการจัดนิทรรศการดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
ดู 409 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page