กีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดแสดงนิทรรศการ “แมลงโปรตีน” ในเทศกาลงานวันหอมมะลิโลก ครั้งที่ 20

วันที่ 21-24 ธันวาคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร. ยุพา หาญบุญทรง หัวหน้าโครงการ ดร. ชุตินันท์ ชูสาย และคณะทำงานโครงการพัฒนาการผลิตและใช้โปรตีนจากแมลงเพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 เพื่อลดต้นทุนเกษตรกรในการใช้แมลงโปรตีนสำหรับปศุสัตว์และบ่มเพาะสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ (start up) ให้แก่บัณฑิ