• ss.sunisa

อบรมถ่ายทอดความรู้ผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ของชุมชน “เรื่องแมลง” รุ่นที่ 4

สาขาวิชากีฏวิทยาและโรคพืชวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศาตราจารย์ ดร. ยุพา หาญบุญทรง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัศนีย์ แจ่มจรรยา ร่วมกับ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้ที่ 2 (ขอนแก่น) นำโดย นายนพขนม์ ทับทิม นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ และ นางสาวลำไย อิทธิจันทร์ นักวิทยาศาสตร์ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ได้จัดฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ของชุมชน “เรื่องแมลง” รุ่นที่ 4 ณ