top of page
  • รูปภาพนักเขียนss.sunisa

อบรมถ่ายทอดความรู้ผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ของชุมชน “เรื่องแมลง” รุ่นที่ 3

สาขาวิชากีฏวิทยาและโรคพืชวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศาตราจารย์ ดร. ยุพา หาญบุญทรง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัศนีย์ แจ่มจรรยา ร่วมกับ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้ที่ 2 (ขอนแก่น) นำโดย นายนพขนม์ ทับทิม นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ และ นางสาวลำไย อิทธิจันทร์ นักวิทยาศาสตร์ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ได้จัดฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ของชุมชน “เรื่องแมลง” รุ่นที่ 3 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้ที่ 2 (ขอนแก่น) อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ในวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 30 คน ซึ่งมีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับแมลงเศรษกิจในเรื่อง “การทำฟาร์มจิ้งหรีด” และ “การเพาะเลี้ยงผีเสื้อส่งออก” การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ผู้เข้ารับฝึกอบรมได้มีการฝึกปฏิบัติจริง ให้เกิดทักษะสามารถนำคู่มือและความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม กลับไปใช้ประโยชน์ได้จริงและสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่การเพาะเลี้ยงแมลงในเชิงพาณิชย์ต่อไปได้ดู 126 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page