บรรยายพิเศษ โครงการ วมว.มธ.-สกร. เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ

อ.ดร.นรินทร์ ชมภูพวง ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษสอนนักเรียนโครงการ วมว.มธ.-สกร. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในรายวิชา "ความหลากหลายทางชีวภาพ" สําหรับนักเรียนโครงการ วมว.มธ.-สกร. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องเรียนโครงการ วมว.มธ.-สกร. ชั้น 6 อาคารบรรยายรวม ๕ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
© 2019 by Entomology KKU Proudly created Narin Chomphuphuang