top of page
  • รูปภาพนักเขียนss.sunisa

“นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพ” จากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 ศาตราจารย์ ดร. ยุพา หาญบุญทรง หัวหน้าสาขา สาขาวิชากีฏวิทยาและโรคพืชวิทยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัศนีย์ แจ่มจรรยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคุณ ปัญญา มัฆวาลย์ นักวิจัยอาวุโส บริษัทศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด ภายใต้โครงการวิจัยร่วมลงทุน โรงเรือนต้นแบบการวิจัยและการผลิตแมลงกินขยะอินทรีย์ ร่วมต้อนรับอาจารย์เยี่ยมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพ อาจารย์ ดร.นภศูล ศิริจันทร์ จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งได้ส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระดับปริญญาตรี ณ สาขาวิชากีฏวิทยาและโรคพืชวิทยา ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2562 จนถึง วันที่ 4 สิงหาคม 2562 ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 4 คน ได้แก่ นางสาวเกศรินทร์ ถิ่นทัพไทย นางสาวจุฬาลักษณ์ นาสินพร้อม นายณัฐกร คำทวี และ นายทรงศักดิ์ กวงหา นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกประสบการณ์ในด้านแมลงพาหะนำโรคใบขาวอ้อยและด้านแมลงกินขยะอินทรีย์ (Black Soldier Fly)
ดู 88 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page