top of page

"ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ" ประจำปี 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ ประจำปี 2562  เพื่อการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อเป็นการเสริมสร้างกำลังใจ   สร้างความประทับใจและสร้างความอบอุ่นให้เกิดแก่บุคลากร  อีกทั้งยังเป็นตัวกระตุ้นให้บุคลากรได้คิดค้นสิ่งใหม่ๆ ให้แก่สังคม โดยมีผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ จำนวน 233 คน  โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรพล  เพชรวรา กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นผู้ทรงคุณวุฒิกล่าวแสดงความยินดีต่อผู้เข้ารับรางวัลในนามผู้แทนท่านนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวแสดงความยินดี  รศ.ดร.รัชพล  สันติวรากร รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล  กล่าวรายงานต่อ รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์  รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น   ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ในการนี้ ศ.ดร.ยุพา หาญบุญทรง หัวหน้าสาขากีฏวิทยา ได้รับ การยกย่องเชิดชูเกียรติ ภานในงานนี้ด้วย


สามารถคลิกเพื่อเข้าชมภาพบรรยากาศทั้งหมดและดาวน์โหลดรูปถ่ายได้ที่นี้…https://photos.app.goo.gl/xu9NWf6Xn3jQ5BQ49


ดู 33 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page