top of page

การฝึกอบรมเกษตรกรกลุ่มเครือข่าย “การผลิตขยายพันธุ์อ้อยสะอาด”

สาขาวิชากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ศาตราจารย์ ดร. ยุพา หาญบุญทรงและ ดร.ชุตินันท์ ชูสาย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม ให้จัดฝึกอบรมเกษตรกรเครือข่าย หลักสูตร “การผลิตขยายพันธุ์อ้อยสะอาด”ภายใต้โครงการ การแก้ไขปัญหาการระบาดโรคใบขาวอ้อยแบบบูรณาการ ระยะที่ 1ในวันที่ 17-24 มิถุนายน 2562ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 ตำบลเมืองเพียร อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี โดยมีเกษตรกร 10 เครือข่าย จากทุกภูมิภาคเข้าร่วมอบรม จำนวน 221 คน ซึ่งการอบรมเกษตรกรเครือข่ายครั้งนี้ เกษตรกรได้รับความรู้เกี่ยวกับการผลิตและขยายพันธุ์อ้อยสะอาด จากต้นกล้าเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Tissue culture) และการป้องกันกำจัดแมลงพาหะนำโรคใบขาวอ้อย คือ เพลี้ยจักจั่นปีกลายจุดสีน้ำตาล Matsumuratettix hiroglyphicus(Matsumura) และ เพลี้ยจักจั่นหลังขาว Yamatotettix flavovittatusMatsumuraรวมทั้งมีการฝึกปฏิบัติการสำรวจแปลง โรคและแมลงพาหะ ตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง โดยกลุ่มเครือข่ายที่เกิดขึ้น จะเป็นต้นแบบการผลิตแปลงขยายพันธุ์อ้อยสะอาด เพื่อลดการระบาดของโรคใบขาวอ้อย


ดู 65 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page