top of page
  • รูปภาพนักเขียนss.sunisa

การฝึกอบรมทายาทเกษตรกรชาวไร่อ้อยหลักสูตร “การผลิตอ้อยอย่างชาญฉลาด (Smart Sugarcane Farming)” จังหวัด

สาขาวิชากีฏวิทยาและโรคพืชวิทยา นำทีมโดย ศาตราจารย์ ดร. ยุพา หาญบุญทรง ผู้เชี่ยวชาญด้านแมลงพาหะนำโรคใบขาวอ้อย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนันต์ วงเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคพืชวิทยา และ ดร.ชุตินันท์ ชูสาย ผู้เชี่ยวชาญด้านแมลงศัตรูอ้อย ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม ให้เป็นวิทยากรจัดฝึกอรมแก่ทายาทเกษตรกรชาวไร่อ้อยรุ่นใหม่ในเรื่อง แมลงศัตรูอ้อยและโรคอ้อย ในหลักสูตร “การผลิตอ้อยอย่างชาญฉลาด (Smart Sugarcane Farming)” เมื่อวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม ศูนย์พัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรมยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ พระชันษา 50 ปี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โรงงานน้ำตาลและอ้อยตะวันออก อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว และวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมกลุ่มสมาคมชาวไร่อ้อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ผู้เข้าร่วมอบรมให้ความสนใจกับความรู้ที่ได้รับ และร่วมกันแสดงความคิดเป็นแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ในการปลูกอ้อยในแต่ละพื้นที่ดู 98 ครั้ง0 ความคิดเห็น

コメント


bottom of page