top of page
  • รูปภาพนักเขียนss.sunisa

การประชุมรับฟังความคิดเห็นและนำเสนอแผนการแก้ไขปัญหาการระบาดของแมลงพาหะและโรคใบขาวอ้อยของภาคเหนือ

สาขาวิชากีฏวิทยาและโรคพืชวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศาตราจารย์ ดร. ยุพา หาญบุญทรง หัวหน้าโครงการ การแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคใบขาวอ้อยแบบบูรณาการ ระยะที่ 1 ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นและนำเสนอ “แผนการแก้ไขปัญหาการระบาดของแมลงพาหะโรคและใบขาวอ้อยของภาคเหนือ” ในวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 40 คน เป็นผู้แทนส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ระดับสูงของโรงงานน้ำตาลและเกษตรกรชาวไร่อ้อยระดับผู้นำ ซึ่งได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและนำเสนอแผนในทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว สำหรับนำเสนอต่อรัฐบาลเป็นแผนการแก้ไขปัญหาแมลงพาหะและโรคใบขาวของภาคเหนือต่อไปดู 29 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page