top of page
  • รูปภาพนักเขียนss.sunisa

การประชุมรับฟังความคิดเห็นและนำเสนอแผนการแก้ไขปัญหาการระบาดของแมลงพาหะและโรคใบขาวอ้อยของภาคตะวันออก

สาขาวิชากีฏวิทยาและโรคพืชวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศาตราจารย์ ดร. ยุพา หาญบุญทรง หัวหน้าโครงการ การแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคใบขาวอ้อยแบบบูรณาการ ระยะที่ 1 ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นและนำเสนอ “แผนการแก้ไขปัญหาการระบาดของแมลงพาหะโรคและใบขาวอ้อยของภาคตะวันออก” ในวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม ศูนย์พัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรมยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ พระชันษา 50 ปี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โรงงานน้ำตาลและอ้อยตะวันออก อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 47 คน เป็นผู้แทนส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ระดับสูงของโรงงานน้ำตาลและเกษตรกรชาวไร่อ้อยระดับผู้นำ ซึ่งได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและนำเสนอแผนในทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว สำหรับนำเสนอต่อรัฐบาลเป็นแผนการแก้ไขปัญหาแมลงพาหะและโรคใบขาวของภาคตะวันออกต่อไปดู 8 ครั้ง0 ความคิดเห็น

留言


bottom of page