top of page
  • รูปภาพนักเขียนss.sunisa

การประชุมรับฟังความคิดเห็นและนำเสนอแผนการแก้ไขปัญหาการระบาดของแมลงพาหะและโรคใบขาวอ้อยของภาคกลาง

สาขาวิชากีฏวิทยาและโรคพืชวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศาตราจารย์ ดร. ยุพา หาญบุญทรง หัวหน้าโครงการ การแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคใบขาวอ้อยแบบบูรณาการ ระยะที่ 1 ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวอุตสาหกรรม ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นและนำเสนอ “แผนการแก้ไขปัญหาการระบาดของแมลงพาหะโรคและใบขาวอ้อยของภาคกลาง” ในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1 อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 33 คน เป็นผู้แทนส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ระดับสูงของโรงงานน้ำตาลและเกษตรกรชาวไร่อ้อยระดับผู้นำ ซึ่งได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและนำเสนอแผนในทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว สำหรับนำเสนอต่อรัฐบาลเป็นแผนการแก้ไขปัญหาแมลงพาหะและโรคใบขาวของภาคกลางต่อไปดู 23 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


bottom of page